پمپ انفیوژن

پمپ اینفیوژن چیست؟

پمپ تزریق یا پمپ انفیوژن (Infusion pump) از تجهیزات بیمارستانی است که برای تزریق دارو ، الکترولیت ها ،خون و موارد مشابه با سرعت کنترل شده استفاده میشود.

این دستگاهها معمولآًٌ در بخشهای مراقبت ویژه استفاده میشوند ولی در سایر بخشهای بیمارستان نیز ممکن است یافت شوند.

سرعت اینفیوژن بر حسب میلی لیتر بر ساعت تنظیم میشود.در نمونه های جدید امکان محاسبه حجم -دز دارو نیز وجود دارد.