فرم مزایده مخصوص شرکتهای دارای مجوز کنترل کیفی و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی

پر کردن این فرم به منزله قبولی تمامی شرایط  و مقررات شرکت آریا تکسان دنیز توسط شرکتهای دارای مجوز کنترل کیفی و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی میباشد.

به ما ایمیل بفرستید